ทำเนียบครูโรงเรียนวัดตะลุ่ม

    
 นางอาภรณ์  พูลสุวรรณ  นางสาวปาณิดา  สุวรรณศรี  นางเพ็ญศรี  ประทุมรุ่ง
 ศษ.บ.การประถมศึกษา  ศษ.บ.การประถมศึกษา  ก.ศม.จิตวิทยาแนะแนว
 ชั้นอนุบาลปีที่ 3  ชั้นประถมศึกษาปีที่ 2  ชั้นประถมศึกษาปืที่ 3
 ครู ค.ศ.3 / 081/776/1961  ครู ค.ศ.3 /087-166-9890  ครู ค.ศ.3 / 086-169-2282
     
        
 นายธรรมนูญ  ศรีวิเชียร  นางนารินทร์  เขจรแข  นางต้องจิตร  โสมะภีร์
 ศษ.บ.ภาษาไทย  ค.บ.เกษตรศาสตร์  ศษ.ม.บริหารการศึกษา
 ชั้นประถมศึกษาปีที่ 6  ชั้นประถมศึกษาปีที่ 1  ครูผู้ทรงคุณค่าแห่งแผ่นดิน
ครู ค.ศ.3 / 086-365-3792 ครู ค.ศ.3 / 094-368-5356 081-384-6903
     
         
 นางสาวพรทิพย์  กาฬภักดี  นางสาววิชิตา  จันทร์มณี  นางสาวณัฐพร  มวลเสียงใส
 ค.บ.วิทยาศาสตร์  ศศ.บ.การวัดแลประเมิน  ศษ.ม..บริหารการศึกษา
 ชั้นประถมศึกษาปีที่ 4  ชั้นอนุบาลปีที่ 2  ภาษาอังกฤษ
 ครู  / 080-095-3609  ครูผู้ช่วย / 096-621-6005  ครูผู้ช่วย / 081-253-1719
     
          
 นางปัณณพร  วุฒิวัย  นางเพียงพิศ  จันทร์แรม  นายไพฑูรย์  มณีเรืองเดช
ค.บ.เทคโนโลยีทางการศึกษา วท.บ.วิทยาศาสตรบัณฑิต ม.ศ.3 
ขั้นประถมศึกษาปีที่ 5 เจ้าหน้าที่ธุรการ  นักการ
ครูผู้ช่วย / 095-7094747 098-254-6525 083-886-7387