ทำเนียบผู้บริหาร

นายวิเชียร  คล้ายสังข์ นายชาญศิลป์  กังสดาล นายผิน  ปักษีกุล
2482-2484 2485-2487 2488- 2490
ครูใหญ่ ครูใหญ่ ครูใหญ่
     
    
นายเวทย์  พันธ์เสรี นายสุวิช  มวลเสียงใส นายสัญญา  สาลีผลิน
2405- 2517 2518-2524 2524- 2533
ครูใหญ่ ครูใหญ่ / อาจารย์ใหญ่ อาจารย์ใหญ่ / ผู้อำนวยการ
     
       
นายอาคม  อุบาลี นายประวิทย์  ดวงจันทร์  
2549 2549- ปัจจุบัน  
ผู้อำนวยการ ผู้อำนวยการ